CHƯƠNG TRÌNH “THU CŨ ĐỔI MỚI” ĐẶC BIỆT DÀNH CHO GALAXY Z FLIP4 VÀ GALAXY Z FOLD4

Thu Cũ Đổi Mới - Tới ngay Phương Tùng - Trợ Giá Thu Cũ Đến 2 Triệu

CHƯƠNG TRÌNH “THU CŨ ĐI MI ĐC BIT DÀNH CHO

GALAXY Z FLIP4 VÀ GALAXY Z FOLD4

1. Thi gian áp dng:

- T ngày 02/02/2023 đến hết ngày 28/02/2023.

2. Đi tưng tham gia:

Khách hàng hin là ch s hu đin thoi trong danh sách bên i, tho các yêu cu vtình trng đin thoi như trong Mc 3 và mun nâng cp lên đin thoi Galaxy Z Flip4 hoc Z Fold4 phân phi chính hãng Vit Nam.

3. Ni dung Chương trình:

Khách hàng hin là ch s hu đin thoi trong danh sách Mc 2 tho các yêu cu v tình trng đin thoi như sau (tương đương mc đánh giá Loi 5 theo ng dng đánh giá đin thoi cũ ca Mintit Vina (*) s đưc h tr giá thu mua dành cho mc đánh giá Loi 3).

- Máy có th m, tt ngun, không li khi đng.
- Máy đã đưc tt/ ngt hot đng và đăng xut khi tt c các tính năng bo mt máy và khoá máy t xa như: Báo mt đin thoi, khóa Android, khóa màn hình, khóa mã pin, khóa vân tay, khóa mã đăng nhp, khóa nhn din khuôn mt...

Đi vi các đin thoi trong danh sách Mc 2 có mc đánh giá Loi 4, s đưc thu mua vi mc giá dành cho Loi 3.
Các đin thoi trong danh sách Mc 2 có mc đánh giá Loi 3, s đưc thu mua vi mc giá dành cho Loi 2.

Riêng các đin thoi trong danh sách Mc 2 có mc đánh giá Loi 1, s đưc thu mua vi mc giá dành cho Loi 1.

4. Qui trình tham gia Chương trình thu cũ đi mi

- c 1: Khách hàng mang đin thoi cũ (thuc trong danh sách Mc 2) đến Phương Tùng và tham gia Chương trình Thu cũ đi mi
- c 2: Nhân viên bán hàng tiến hành thm đnh tình trng máy cũ vi ng dng đánh giá đin thoi cũ ca Mintit Vina.
- c 3: Nhân viên bán hàng thông báo kết qu thm đnh và mc giá thu mua cho khách hàng.
- c 4: Nếu khách hàng đng ý bán li máy cũ, nhân viên bán hàng s báo li giá cui cùng khách hàng phi tr khi mua đin thoi Galaxy Z Fold4 hoc Z Flip4, sau khi đã tr đi giá thu mua máy cũ.

Lưu ý: Bng vic tham gia Chương trình này, Khách hàng đng ý rng Samsung có th loi ra khi Chương trình bt k cá nhân nào trong bt k trưng hp nào có liên quan đến vic gây ri, phá hoi hay gian ln trong Chương trình.

(*) Khách hàng có th tham kho các tiêu chun đánh giá và giá thu mua máy cũ trên trang web ca các đi lý hoc liên h nhân viên ca hàng. Kết qu đánh giá trên ng dng đánh giá đin thoi cũ ca Mintit Vina s là kết qu đ tính mc giá thu mua.

Tin công nghệ